fredag 4 juli 2008

Reinfeldt visar sitt rätta jag!

"Det kommer inte på fråga att ta sociala och ekonomiska hänsyn i sjukvården, säger Filippa Reinfeldt". (Aftonbladet)

Reinfeldts vårdpolitik skapar växande klassklyftor (något som har påpekats från många håll - både från politiskt och från branschen).

Say no more

onsdag 2 juli 2008

Misshandla inte min kommun!

Kommunledningen med Kjell Jansson – moderaterna – i spetsen, deras lakejer (fp, c och kd) samt några politiskt tillsatta tjänstemän, fortsätter gång på gång att misshandla vår/min kommun! De försöker visst sätta något svenskt kommunrekord i vanskötsel, oansvarighet och odugligt ledarskap. De drar ett löjets skimmer över kommunen – sätter Roslagen på kartan i inte alltför smickrande sammanhang. De gör vår kommun oattraktiv!

Vet kommunledningen vilka kommunens centrala uppgifter är – känner kommunledningen till kommunallagen? (Kära kommunledning – läs detta!)

Följande områden regleras i kommunallagen:

· Den kommunala indelningen och medlemskapet – m.a.o. våra kommuninnevånare!
· Kommunernas befogenheter, organisation och verksamhetsformer.
· De förtroendevalda. Fullmäktige och nämnderna.
· Medbestämmandeformerna.
· Den ekonomiska förvaltningen.
· Revisionen.
· Laglighetsprövningen i domstol av kommunala beslut.

Kommunens uppgifter regleras i speciallagstiftningen, hit hör:
Socialtjänsten (socialtjänstlagen), hälso- och sjukvården (hälso- och sjukvårdslagen), miljö- och hälsoskydd (miljöbalken) samt för-, grund- och gymnasieskolan (skollagen).

(Flera av speciallagarna är så kallade ramlagar som regeringen eller statliga myndigheter kan komplettera med förordningar eller föreskrifter. Socialstyrelsen ger exempelvis ut föreskrifter för hälso-och sjukvården som innehåller mer detaljerade bestämmelser än hälso- och sjukvårdslagen.)

Prioriterar kommunledningen dessa områden? Ges de resurser som socialtjänst, hälsovård och förskola/skola behöver? Ser kommunledningen till invånarnas bästa? Lyssnar kommunledningen på sina kommunmedborgare och sina anställda? Svar: NEJ!!!

Kjell & Co har helt andra intressen för sina ögon. Nyliberala idéer (hantlangare åt Svenskt Näringsliv och en mörkblå Allians) som varken i det långa eller korta perspektivet gynnar vår kommun - vare sig i offentlig eller i privat sektor!

Krassman reder ut Odells fiaskoaffärer med Vasakronan

Pajasfasoner kring socialchefshanteringen i Norrtälje!

Norrtälje kommuns fd socialchef Isabel Andersson avgick då hon inte längre hade förtroende för kommunledningen - framförallt för Kjell Jansson och den nu sparkade kommundirektören Lilian Eriksson. Dessa drev Isabel till sitt beslut, först och främst genom krav att socialförvaltningen skulle sköta sin ekonomi bättre.
I och med detta togs ett beslut att konsulter skulle genomlysa socialförvaltningen. Detta är nu klart, och vad visade då detta?
Jo - Deras rapport visar att socialförvaltningen i Norrtälje har låga kostnader jämfört med andra kommuner. Några förslag som kan ge stora besparingar visar inte konsultrapporten!

Vad visar då detta? Jo – Att Kjells och Lilians kritik var obefogad.
Att Isabel Andersson, som inte bara var en mycket kompetent och omtyckt chef, också hade god hand om ekonomin (en nästan omöjlig uppgift för en socialchef).
Att vi nu står utan socialchef och att kommunledningen dessutom skapat en rejäl illaluktande soppa kring tillsättandet av en sådan. Att vi kommuninnevånare får betala en dyr räkning till konsulterna som bara visade vad Isabel redan hade sagt.

Fint ansvar över vår verksamhet – både ekonomiskt och socialt! God personalpolitik!
Bra ledarskap Kjell! (Ironiska generationen kan inte hålla sig)